1.Aktivitet

1.1 Rekruttering

Rekrutteringsarbeidet er en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. En plan for hvordan dette arbeidet utføres i klubben er derfor viktig. Dette gjelder også for HT&IF Fotball. Rekrutteringsplanen skal også ta nødvendige hensyn til NFFs visjon om «Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap». NB! Denne er under kontinuerlig gjennomsyn, for å forbedre det pågående arbeidet rundt rekruttering. 

1.2 Rekrutteringsansvarlig

Rekrutteringsansvarlige har det overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av rekrutteringsaktiviteter. Som også er nedfelt i fotballgruppa sin Rekrutteringsplan under pkt. 1.1.

1.3 Sportsplan

Fotballgruppa har gjennom Kvalitetsklubb-arbeidet fått på plass en Sportsplan. Denne er utviklet av Sportslig Utvalg og skal gjelde for alle nivåene i fotballgruppa. HT&IF fotballgruppa sin Sportsplan er laget som en veiledning og rettesnor for at trenere og ledere i klubben skal tenke likt, ha en felles plattform og ikke minst ha en kontinuitet i treningsarbeidet fra år til år. Sportsplanen skal gi alle i klubben en felles forståelse for hvordan det sportslige arbeidet i klubben skal foregå og hvordan man skal etterleve dette. Trenere, lagledere, foresatte og andre ansvarlige plikter å sette seg inn i sportsplanen og etterkomme de føringer som er gitt. Sportsplanen er klubbens styreingsverktøy og hjelpemiddel for trenere og ledere

1.4 Trenerveiledning

Klubben skal ha en eller flere trenerveiledere som er ansvarlig for oppfølging av trenerne Trenerveilederen er viktig for å skape trygghet, trivsel og utvikling hos trenerne. Han eller hun er en samtalepartner, støttespiller og rådgiver for trenerne på feltet. I HT&IF Fotball ligger trenerveileder/treneransvarlige rollen hos Sportslig utvalg.

1.5 Dommeransvarlig

En Kvalitetsklubb skal ha en dommeransvarlig som sikrer at aktivitetene innenfor dommerområdet blir gjennomført på en god måte. Rekruttering og oppfølging av dommere i klubben er sentrale arbeidsområder for dommeransvarlig. Rollen som dommeransvarlig er både administrativ og faglig operativ.

 

2.Organisasjon

2.1 Organisasjonskart

2.2 Økonomistyring 

I henhold til Norges Idrettsforbund er idrettslag pålagt å følge de lover og bestemmelser som til enhver tid er gjeldende for økonomistyring. I tråd med verktøy gitt innen regnskapsføring og som en del av arbeidet med å bli godkjent som Kvalitetsklubb, har HT&IF fotballgruppa utarbeidet en del dokumentasjonen og rutiner.

2.3 Klubbhåndbok til Fotballgruppa

Klubbhåndbok til HT&IF Fotball er utviklet i tråd med Kvalitetsklubb malen. Denne skal kunne gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for fotballgruppas drift og aktivitet. Klubbhåndbok skal være et oppslagsverk, for bl.a. å

 • bidra til enklere å lede i en klubbhverdag
 • skulle gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres
 • gjøre det enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre.

I klubbhåndboka skal man blant annet finne oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben skal drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser. Klubbhåndboka blir således en viktig del av klubbens kultur og miljø.

Fotballgruppa sin Klubbhåndboka ønskes brukt av trenere, lagledere/oppmenn, lagkontakter, styremedlemmer og eventuelt andre med en eller flere funksjoner i klubben, samt foresatt/foreldre.

Fotballgruppa har besluttet at Klubbhåndboka kun skal være tilgjengelig digitalt. Dette for lettere å kunne videreutvikle den, samt holde kostnadene på et minimum ved ikke å trykke den opp i flere 100-talls utkast (for våre medlemmer m.fl.).

2.4 FIKS ansvarlig                                                                                                                             

HT&IF Fotball har egne FIKS-ansvarlige som administrerer arbeidet i FIKS og Kvalitetsklubbsystemene.  FIKS står for "Fotballens infomasjons- og kommunikasjonssystem".    

2.5 Kvalitetsklubbklubbansvarlig

Kvalitetsklubbkonseptet er en av klubbene sine viktigste utviklingsarenaer. Her legges grunnlaget og det solide fundamentet som gjør at NFF sentralt sammen med krets kan legge til rette for videre utvikling sammen med klubbene. Klubbene jobber seg gjennom kriteriene i prosessen for å bli sertifisert og holder etter dette tak i rammeverket i årlige oppfølgingsrutiner for å forbli en kvalitetsklubb. For å holde tak i prosess og årlig oppfølging trenger klubben en eller flere dedikerte personer som har dette ansvaret.

 

3. Kompetanse

3.1 Lederkompetanse

Kvalitetsklubb nivå 1

Lederkompetanse er et nøkkelord for god styring av en klubb. Mange har erfaring fra lederjobber i sine private jobber, noen har lederutdanning og noen har liten eller ingen erfaring som ledere. Alle kan gjøre en god jobb som leder av en fotballklubb. Norges Fotballforbund (NFF) sin lederutdanningsstige sikrer at den frivillige får fotballspesifikk lederkompetanse og får nødvendig ballast til å håndtere de utfordringene en vil møte i sin rolle.

 I Kvalitetsklubbarbeidet stilles det som krav at flertallet i fotballgruppas styre skal ha NFFs leder 1-kurs. Per desember 2020 innehar 70% av medlemmene i Styret dette, som er innafor.

3.2 Trenerkompetanse

Trenerkompetanse er et av idrettens viktigste satsingsområder. Dette også hos HT&IF Fotball.

Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god fotballtrener skal være både en god leder og ha fotballfaglig innsikt.

Gjennom deltagelse i Kvalitetsklubbarbeidet har fotballgruppa fått satt utdanning av trenere i system.

Fotballgruppa - gjennom Sportlig utvalg - har bidratt til at klubbens trenere har fått utviklet god trenerkompetanse over tid.

 

4. Samfunns- og verdiarbeid

4.1 Verdier

For å være en kvalitetsklubb må en tydeliggjøre et sett av grunnleggende verdier for klubben som skal gjelde for både aktive og tillitsvalgte. Disse verdiene skal beskrive hvordan klubben ønsker å ha det. Verdiene skal hjelpe til å skape et godt klubbmiljø, hvor man tar godt vare på hverandre  og behandler hverandre med respekt. Verdiene danner grunnlaget for god oppførsel og gode holdninger, samt hjelper klubben i å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger. Uansett om det gjelder trening, møter eller på ulike konkurranser.  Verdigrunnlaget hjelper klubben til å ta gode beslutninger i hverdagen.        

4.2 Hjemmekamper

Vi er stolte av våre hjemmekamper!

HT&IF Fotball gjennomførere sine kamper i tråd med Norges Fotballforbund (NFF) sine retningslinjer. Både innen barne- & ungdomskamper, samt seriekamper og turneringer. Det vil si at kampene foregår innen rammer som skal gi gode opplevelser for alle involverte - både for spillere, trenere, foreldre og dommere.

HT&IF Fotball vet at det å spille kamper er et høydepunkt for store og små. Derfor setter vi vår ære i at det alltid skal være gøy for våre motsandere å komme til oss. HT&IF Fotball er vi kjent for å ha en imponeredende ramme på våre hjemmekamper.

Under barne- & ungdomskamper, samt A-lags kampene har vi alltid som mål at vi skal 

 • - tilby gardrober til besøkende lag
 • - alltid holde BUA åpen, med et utbredt spekter av mat og drikke. Her får alltid trenere og dommere fri drikke, samt noe ekstra bevertning til dommere.
 • - stille med speaker
 • - stille med Fair Play ansvarlige under kamp

Våre kampverter er en del av vårt Matchcrew på A-lags kampene.

4.3 Retningslinjer barn og ungdom

4.4 Verdimøte

4.5 Politiattester

Slik håndterer vi dette i HT&IF!

I.h.t gjeldende regelverk fra bl.a. Norges Idrettsforbund (NIF) skal der være faste rutiner for kontroll med politiattester. Hovedstyret i HT&IF har oppnevnt en politiattestansvarlig, som er organisasjonssekretæren. Som et ledd i Kvalitesklubbarbeidet har fotballgruppa i samråd med organisasjonssekretæren fått utarbeidet faste rutiner, med tilhørende rollebeskrivelse.

Hvordan håndterer vi politiattester i HT&IF

Politiansvarlig - rollebeskrivelse 

Ta kontakt med organisasjonssekretær på post@htif.no for å få tilsendt en bekreftelse fra HT&IF. Husk personnummer! Dette må gjøres før søknaden sendes polititet. Uten en bekreftelse vil en kunne få avslag på søknad

4.6 Trygge rammer hos HT&IF

All aktivitet innen fotballen bygger på Norges Fotballforbund (NFF) sine verdier, som er trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for

 • Rusmidler
 • Doping
 • Mobbing
 • Vold
 • Rasisme
 • Trafikksikkerhet
 • Diskriminering
 • Bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering

Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling. En klubb som har en tydelig kommunisert og gjennomarbeidet holdning og praksis på dette feltet, vil kunne få økt rekruttering, mindre frafall og godt omdømme. En kvalitetsklubb skal velge seg (minst) ett tema årlig og gjøre seg kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer for alle aktiviteter i klubbens regi.

4.7 Skader og forsikring

HT&IF Fotball sine rutiner rundt skader og forsikring er i samsvar med Norges Fotballforbund sine retningslinjer.

4.8 Fair Play ansvarlig

Fair Play er grunnfjellet i fotballens verdier og skal gjennomsyre alt vi gjør - på alle nivåer. Fair Play handler om det som skjer på og utenfor banen. Fair Play er også et samlebegrep på fotballens verdiarbeid.

For å ha et konstant fokus og kunne gjøre et systematisk arbeid, skal en klubb ha en plan for Fair Play-arbeidet og en ansvarlig for implementering på alle lag.