Alle som skal drive aktivitet i regi av HT&IF må være medlem.​ Det samme gjelder trenere, lagledere og andre som har verv i klubben.

Medlemskontingent

På årsmøte 03.06.21 ble det vedtatt at følgende kontingesatser skal gjelde fram til neste årsmøte:

Studenter f.om. 19 år, t.o.m. 24. år Kr. 200,-
Aktiv barn/ungdom under 19 år  Kr. 200,-
Aktive voksne over 19 år Kr. 800,-
Passiv Kr. 150,-
Trenere Kr. 150,-
Tillitsvalgte Kr. 150,-

Det kreves kontingent pr. gruppe du er aktiv i. Alle kontingentene kreves inn av den enkelte gruppe.

Det jobbes for å få et felles påmeldingssystem, men påmelding 2021 har gruppene selv ansvar for. 

 

Treningsavgift

Det ble vedtatt at årsmøtet gir fullmakt til gruppestyrene om å fastsette treningsavgift for egen gruppe. Kontakt din gruppe for info om priser.

 

Passivt medlemsskap

Medlemsskapet gir følgende «fordeler»:

  1. Det gir stemmerett på klubbens årsmøte.
  2. Det støtter klubbens økonomi direkte.
  3. Det støtter klubbens økonomi indirekte, da klubbens totale medlemstall teller når vi før overført midler fra idrettens støtteordninger.

Når det gjelder stemmerett på årsmøtet er det kun medlemmer som har stemmerett.

Dette sier Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om stemmerett:

§ 2-5. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret,
vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Du har med andre ord ikke anledning til å avlegge stemme på barnets vegne, men vil ha stemmerett som følge av eget passivt medlemsskap.

Søknad om Passivt medlemskap - denne må fylles ut og betaling gjennomføres før medlemskapet er gyldig. Du vil da få en mail om at medlemskapet er godkjent.

Passivt medlemskap koster kr 150,- pr år. 

Beløpet kan betales til konto: 4960 20 25305 eller med VIPPS til 518671 - Merk med Passivt medlemskap og navn.

 

Støtteordning til fritidsaktiviteter

Det vil si at vi ønsker at alle skal ha mulighet å delta på våre aktiviteter

Vi vet at det finnes noen familier der økonomien ikke helt strekker til, og her ønsker vi å hjelpe slik at dere barn og unge kan delta på lik linje som andre

Det finnes en ordning der man kan søke om å få dekket kontingent, treningsavgifter, påmeldingsavgifter, utstyr ol. Trykk på linken så kan du lese mer om dette:  Coop Norge og Røde Kors samarbeider om støtteordningen Coop-dugnaden som skal gi barn i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre.

Kravet er at det må være en kontaktperson til familien som søker på dette, og i HT&IF vil det da bli organisasjonssekretæren som kan kontaktes på post@htif.no eller på tlf 995 03 095. Man kan også ta kontakt med andre, dette står det mer om i linken over.