Bli medlem i HT&IF

Alle som skal drive aktivitet i regi av HT&IF må være medlem.​ Det samme gjelder trenere, lagledere og andre som har verv i klubben.

Medlemskontingent

På årsmøte 03.06.21 ble det vedtatt at følgende kontingesatser skal gjelde fram til neste årsmøte:

Studenter f.om. 19 år, t.o.m. 24. år Kr. 200,-
Aktiv barn/ungdom under 19 år  Kr. 200,-
Aktive voksne over 19 år Kr. 800,-
Passiv Kr. 150,-
Trenere Kr. 150,-
Tillitsvalgte Kr. 150,-

Det kreves kontingent pr. gruppe du er aktiv i. Alle kontingentene kreves inn av den enkelte gruppe.

Det jobbes for å få et felles påmeldingssystem, men påmelding 2021 har gruppene selv ansvar for. 

 

Treningsavgift

Det ble vedtatt at årsmøtet gir fullmakt til gruppestyrene om å fastsette treningsavgift for egen gruppe. Kontakt din gruppe for info om priser.

 

Passivt medlemsskap

Medlemsskapet gir følgende «fordeler»:

  1. Det gir stemmerett på klubbens årsmøte.
  2. Det støtter klubbens økonomi direkte.
  3. Det støtter klubbens økonomi indirekte, da klubbens totale medlemstall teller når vi før overført midler fra idrettens støtteordninger.

Når det gjelder stemmerett på årsmøtet er det kun medlemmer som har stemmerett.

Dette sier Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om stemmerett:

§ 2-5. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret,
vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.
Særforbund kan ha ytterligere valgbarhetskrav i egen lov etter godkjenning fra Idrettsstyret.

Du har med andre ord ikke anledning til å avlegge stemme på barnets vegne, men vil ha stemmerett som følge av eget passivt medlemsskap.

Passivt medlemskap koster kr 150,- pr år, og gjelder fra 01.08.xx - 31.07.xx

Ønsker du et passivt medlemskap, send epost til post@htif.no der du oppgir følgende info:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Mobil
  • Epost

Du vil da få informasjon om betaling, og når medlemskapet er godkjent

 

Solidaritetsfond - Støtteordning til fritidsaktiviteter
HT&IF har som målsetning at alle barn og unge skal kunne delta på aktiviteter hos oss. Ingen barn og unge skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi!

 
Vi har derfor opprettet HT&IFs Solidaritetsfond, som er ment for de som ønsker å bli/allerede er klubbens medlemmer. Her kan man søke om å få økonomisk støtte for å delta på aktiviteter i regi av klubben.
Tilbake